Prace konserwatorskie i termomodernizacja zabytkowego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce.

Zakończono zaplanowane na 2019r. prace związane z konserwacją stolarki drzwiowej i termomodernizacją zabytkowego kościoła pw. św. Michała Archanioła.

Drewniany kościół parafialny w Klimkówce z roku na rok odzyskuje swój blask. Dobiegł końca kolejny etap prac konserwacyjnych i termomodernizacyjnych przy obiekcie, który obejmował:  

– konserwację stolarki drzwiowej

– termomodernizację kościoła – docieplenie stropu

Prace remontowe zarówno przy zabytkowym kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła, jak i przy zabytkowym kościółku pw.  Znalezienia św. Krzyża trwają w parafii już od kilkunastu lat. Ze względu na wysokie koszty poszczególnych prac konserwatorskich, nie udałoby się ich przeprowadzić, w takim rozmiarze, wyłącznie ze środków własnych parafii. Dlatego niezwykle ważne są dla nas pozyskane środki zewnętrzne, które wspomagają prowadzenie corocznych prac.

Łączna wartość wykonanych prac związanych z konserwację stolarki drzwiowej wyniosła 64 410 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w kwotach:

Urząd Gminy w Rymanowie – 30 000,00 zł

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu  – 20 000,00 zł

– Starostwo Powiatowe w Krośnie – 10 000,00 zł

Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła została przeprowadzona przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie. Łączny koszt prac związanych z dociepleniem stropu wyniósł 58 105,57zł. Przyznana dotacja z WFOŚiGW wyniosła – 15 250,00 zł. Jest to maksymalna kwota jaką mogliśmy otrzymać wyłącznie na prace termomodernizacyjne i  jest ona uzależniona od docieplanej powierzchni. Pozostałe wydatki związane z wykonaniem podłóg i przeróbką instalacji elektrycznej, nie stanowią kosztów kwalifikowalnych w ramach termomodernizacji i nie mogły być objęte dotacją. Wykonanie tych prac było niezbędne ze względów użytkowych i wynikało bezpośrednio z Programu prac konserwatorskich, zatwierdzonego przez konserwatora zabytków.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania zakończonej inwestycji: instytucjom dotującym, wykonawcom, osobom nadzorującym prace, parafianom, jak i przyjaciołom parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali to dzieło swoją życzliwością czy również konkretnym czynem, np. przy sprzątaniu kościoła.

Remont kościoła, jak i kościółka ma ogromne znaczenie nie tylko dla parafii. To największe zabytki Klimkówki, które stanowią jedne z miejsc na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich i na Szlaku Architektury Drewnianej, które są licznie odwiedzane przez wielu gości.

Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów naszego kościoła i za każdy dar dziękuję.

Ksiądz Bogdan Kielar proboszcz parafii.

Galeria