Chrzest

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…” (Mt 28,19).

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK, 1213)

 Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w  niedzielę  na Mszy św. o godz.9.15 lub 11.00 w sezonie zimowym, kiedy Msza odprawiana jest w Kościele parafialnym. W sezonie letnim Msza św. o godz. 11.00 odprawiana jest w Kościółku pw. Znalezienia Św. Krzyża. W ważnych powodach chrzest udzielany jest poza Mszą Świętą, po uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej.

Prosimy o przybycie na Mszę Świętą chrzcielną przynajmniej 5 min. przed jej rozpoczęciem oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Celem załatwienia formalności związanych z tym sakramentem należy:

1. Dokonać zapisu dziecka do chrztu w kancelarii parafialnej, co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą udzielenia tego sakramentu.
2. Zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
• akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
• dowód osobisty,
• w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza
• zaświadczenia z parafii chrzestnych, że są bierzmowani, wierzący i praktykujący i mogą pełnić obowiązki rodzica chrzestnego, w przypadku zamieszkania rodziców chrzestnych poza naszą parafią, wydane przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych. Dotyczy to również tych kandydatów na chrzestnych z naszej parafii, którzy od pewnego czasu przebywają za granicą.
3. Znać dokładną datę ślubu kościelnego rodziców dziecka.
4. Podać imiona, nazwiska, datę urodzenia rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.
5. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego, lub matki samotnie wychowującej dziecko umówić się z proboszczem na rozmowę określającą warunki dopuszczające do przyjęcia tego sakramentu.
6. Jeśli rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa i nie mają przeszkód do jego zawarcia, będą proszeni o podpisanie „Oświadczenia rodziców i rodziców chrzestnych w sprawie katolickiego wychowania dziecka, gdy rodzice nie są związani małżeństwem kanonicznym”. Taki akt podpisują również rodzice chrzestni.

Rodzice chrzestni

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły sakrament bierzmowania, żyją zgodnie z wiarą, korzystają na co dzień z łaski sakramentów świętych, słuchają w Kościele Słowa Bożego, zgadzają się z nauką Kościoła.
Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
• niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
• niepraktykujące,
• uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.

Wskazania dla rodziców

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:
1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu.
W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo
2. Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
3. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób, które nie mogą uczynić tego szczerze.
4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.
5. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.
6. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.
7. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.
8. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony (dotyczy to zwłaszcza tych małżonków, którzy nie mając przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).
Rodzice i chrzestni zobowiązani są do tego, aby zapewnić ochrzczonemu dziecku rozwój życia religijnego.

W razie konieczności każdy człowiek może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencje uczynienia tego, co czyni Kościół i poleje głowę kandydata wodą, mówiąc np: “Janie ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”