Historia Parafii

Parafia Klimkówka leży w granicach diecezji przemyskiej, w odległości 5 kilometrów od Rymanowa i należy do dekanatu Rymanów.
         Nie posiadamy bezpośrednich danych źródłowych o początkach wioski i parafii z powodu braku przywilejów lokacyjnych. Wiadomo natomiast, że Klimkówka była nierozłączną częścią dawnej ziemi Sanockiej i należała do „etnicznej enklawy”, powstałej w wyniku niemieckiego osadnictwa w okolicy Krosna za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Po zajęciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego, na tereny te zaczęli napływać osadnicy z Niemiec z Nadrenii, ze Śląska. Tereny te były wyludnione przez częste najazdy tatarskie, a zwłaszcza po strasznym ich napadzie, który miał miejsce w r.1241. Nowi przybysze zaczęli zakładać fundamenty pod wsie i miasta na tzw. prawie magdeburskim.
Po raz pierwszy przekazy źródłowe wymieniają nazwę wioski w 1436r., jako Clymkowa, później Klimkówka. Innego określenia „Clymkowa Wolia alias Climkówka” używano jeszcze w 1518r.
         Początki organizacji parafialnej wioski łączą się z XV wiekiem, kiedy to został wybudowany i konsekrowany kościół. Konsekracji świątyni dokonał w 1453r. biskup przemyski Mikołaj Błażejowski. Przywilej erekcji parafii zaginął w XVI w., kiedy to kościół oddano w ręce arian. W XVI wieku teren rymanowski staje się na krótko ośrodkiem reformacji, zamieniwszy kościoły na zbory. Ówczesny właściciel Klimkówki Zbigniew Sienieński, który stał się socynianinem, oddał miejscowy kościół parafialny w użytkowanie arianom. Akta biskupstwa z roku 1567 notują „beneficjum od dłuższego czasu wakuje, ponieważ jest zajęte przez heretyków”. Po dokonaniu zwrotu świątyni na rzecz katolików, w dniu 16 stycznia 1567r. przybywa do parafii proboszcz katolicki Stanisław z Chęcin. Pierwsza większa notatka o parafii pochodzi z XVII w. (1619 r.), która opisuje napad bandytów na proboszcza ks. Wołyniewicza. Nie pierwszy to był napad zbójecki, albowiem jak wspominają zapiski kronikarskie rozbójnicy z Beskidu zwani „Latrunculi Beskidenses”, w celach rabunkowych napadali na wioskę kilkakrotnie. Nie oszczędzały też parafii napady Tatarów. Kronika w Księgach metrykalnych wspomina, że w r. 1624 wśród oktawy Bożego Ciała wieś napadli i złupili, natomiast kościół plebański pozostawili w spokoju. Kronika parafialna wspomina również o jednym z napadów do którego doszło w roku 1636, „Ciemnej nocy rozbójnicy z Beskidu na plebanię w Klimkówce napadli, zdarli z księdza odzienie, przywiązali do krzyża, który stał obok drogi. Złupili plebanię i kościół. Ale nie dość im było jeszcze łupu, wracając do nieszczęśliwego plebana odwiązując od krzyża, a związawszy mu ręce z tyłu rzucają na rozżarzone węgle, które na ziemi w duży stos ułożyli i tak ledwo dyszącego porzucili. Byłby zginął niechybnie, ale jęki głośne jakie w męczarni wydawał obudziły sąsiadów i Ci na pół już żywego od śmierci uratowali. Celem ochrony plebani wydzielono dla dwóch rodzin chłopskich ziemię plebańską. Zobowiązani oni byli do obrony plebani i pracy na polu księdza.
     Niegdyś parafia swoim zasięgiem obejmowała wieś Klimkówkę i Bałuciankę – małą wioskę graniczącą od południa z Klimkówką.

Spis proboszczów
     Z ksiąg metrykalnych parafii Klimkówka i z Archiwum Diecezji Przemyskiej można wyszczególnić nazwiska i imiona proboszczów. Byli to:
1. Marcin – 1482-1487
2. Jan – 1495
3. Krzysztof – 1537
4. Potocki Jan – rezygnuje przed 9 maja 1561
5. Tomasz z Krosna – instytuowany 9 maja 1561
6. Stanisław z Chęcin – instytuowany 16 stycznia 1567r.
7. Mieszkowski Stanisław, przed 1589
8. Kowalewski Wojciech – 1606-1618
9. Wołyniewicz Jan – 1619 – 1650
10. Cichonowski Grzegorz – 1650-1658
11. Janosowicz Jan – 1658-1664
12. Sękowic Jakub – 1664 – 1689
13. Tołciński Marcin – 1693-1707
14. Nestynski Wojciech – 1708-1733
15. Gierlaszyński Jan Józef – 1733 -1741
16. Mikułowicz Piotr – 1741-1746
17. Kowalewicz Jakub – 1746-1749
18. Germanski Jan – 1750-1760
19. Wołczański Jakub – 1761-1793
20. Stokowski Paweł – 1798-1808
21. Czernik Paweł – 1808-1811
22. Rudzik Leopold – 1811-1840
23. Burda Piotr – 1840-1855
24. Bazylewicz Jan – 1855-1862
25. Grodecki Józef – 1862-1867
26. Stasicki Bronisław – 1868-1874
27. Rowicki Michał – 1874-1877
28. Jakiel Józef – 1878-1905
29. Wolski Jan – 1906-1920
30. Grzyb Wincenty – 1920-
31. Kulczycki Władysław – 1932-1960
32. Zarzyczny Karol – 20.02.1960 – 19.08.1988
33. Pańczyszyn Kazimierz – 20.08.1988 – 22.08.2008
34. Stec Henryk – 23.08.2008 – 18.08.2017
35. Kielar Bogdan – 19.08.2017 – nadal